Samen met Gemeente Apeldoornwerkt het Gelders Warmte Infrabedrijf (GWIB) hard aan het ontwikkelen van een collectief, publiek warmtenet op basis van aquathermie voor de wijk Kerschoten. Daarmee wordt deze naoorlogse wijk de eerste wijk in Apeldoorn die aardgasvrij wordt gemaakt. Behalve de nauwe samenwerking met de gemeente werken we ook samen met woningcorporaties Ons Huis, Woonmensen, De Goede Woning, Fruytier Scholengemeenschap, Linthorst Energy en Waterschap Vallei en Veluwe.

Onder de noemer Kerschoten Energieneutraal (KEN) streven Gemeente Apeldoorn en lokale stakeholders al sinds 2013 naar een aardgasvrije wijk. Het doel is dat Kerschoten (inclusief Kerschoten-West) energie gaat besparen en lokaal gaat opwekken. Een cruciaal onderdeel van dit plan is de aanleg van een warmtenet, waarbij vóór 2030 zowel corporatiewoningen als particuliere woningen aangesloten zijn. Om dit mogelijk te maken, heeft Gemeente Apeldoorn de ondersteuning van het GWIB ingeschakeld. Het is de ambitie om met dit warmtenetproject de warmtetransitie in Apeldoorn aanzienlijk te versnellen.

De uitbreiding naar andere delen van Apeldoorn en de koppeling met andere lokale en regionale warmte-initiatieven vinden plaats onder gemeentelijke regie, waardoor een geïntegreerde aanpak van de warmtetransitie wordt gegarandeerd.

Warmtenet op basis van gezuiverd water

Het beoogde warmtenet in Kerschoten is gebaseerd op aquathermie. Het maakt gebruik van het gezuiverde water van de nabijgelegen rioolwaterzuivering van het Waterschap Vallei en Veluwe; deze techniek wordt ook wel thermische energie uit afvalwater (TEA) genoemd. Dit innovatieve systeem, in combinatie met een warmtepomp en een grote warmtebuffer, zal aan de woningen en utiliteitsgebouwen in de wijk warmte leveren op 70 graden Celsius voor warm tapwater en verwarming. Dit alles zonder de noodzaak voor verregaande isolatiemaatregelen van woningen en gebouwen.

Aanpak van ontwikkelingsfase

Vanuit het GWIB zetten we ons samen met de Gemeente Apeldoorn in voor een haalbaar en betaalbaar warmtenet voor iedereen. In samenwerking met diverse belanghebbenden streven we naar een transparante business case en nauwe betrokkenheid van bewoners. Het warmtenet wordt ontwikkeld als een publiek net. Toekomstig hebben meerdere warmtebronnen en meerdere warmteleveranciers, onder gelijke voorwaarden, toegang tot het net.

Op weg naar realisatie

De Apeldoornse gemeenteraad heeft op 9 november 2023 een principebesluit genomen over de aanleg van het warmtenet in Kerschoten inclusief Kerschoten-West. Met de betrokkenheid van onze partners Linthorst Energy (warmteleverancier), waterschap Vallei en Veluwe (warmtebron) en woningcorporaties De Goede Woning, Woonmensen en Ons Huis werken we hard aan het invullen van de voorwaarden waaraan we moeten voldoen om een finaal investeringsbesluit te kunnen nemen. Daarbij gaat het om het verkrijgen van vergunningen en subsidies en het ophalen van minimaal 70% toestemming van de huurders van betrokken woningcorporaties.

Naar verwachting wordt uiterlijk eind 2024 dit definitief investeringsbesluit genomen. Daarna zullen de eerste 900 bewoners warmtecontracten aangeboden krijgen. We streven ernaar om in 2026 aan de eerste woningen warmte te leveren.

Vlaggenschip-project

Kerschoten is een van de eerste projecten waarmee wij vanuit het GWIB niet alleen de wijk Kerschoten transformeren naar aardgasvrij, maar ook andere Gelderse gemeenten willen inspireren om de warmtetransitie te versnellen door de ontwikkeling van duurzame warmtenetten. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst voor alle inwoners van Gelderland.

Scroll naar boven