Privacy statement Gelders Warmte Infrabedrijf

Het Gelders Warmte Infrabedrijf (hierna: GWIB) hecht veel waarde aan uw privacy. Verwerken wij persoonsgegevens van u? Dan doen wij dit volgens de – Uitvoeringswet – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u meer over hoe wij dit doen.

Wat doet het GWIB?

Als publieke partner van gemeenten ondersteunt het GWIB bij het gezamenlijk stappen zetten naar de realisatie van publieke, collectieve warmtenetten in Gelderland. Samen met Gelderse gemeenten en andere partners ondersteunt het GWIB bij het op schaal ontwikkelen, realiseren en exploiteren van betaalbare, publieke warmtenetten.

Het GWIB beschikt over een sterk netwerk en expertise op het gebied van de warmtetransitie. In de overgang van aardgas naar duurzame warmte is het GWIB daardoor in staat om de warmtetransitie te versnellen.

De drie moedermerken van het GWIB zijn de Provincie Gelderland, Firan (dochter van Alliander) en Oost NL. Alle drie invloedrijke en betrouwbare partijen, die investeren in en bijdragen aan het versnellen van de warmtetransitie in Gelderland.

In opdracht van het GWIB realiseert Firan straks publieke warmtenetten voor de Gelderse gemeenten. De exploitatie en het beheer vinden plaats vanuit lokaal op te richten warmte-infrabedrijven (LWIB’s). Een LWIB is daarmee het gezicht naar de lokale markt.

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die het GWIB verwerkt:
– Voor- en achternaam;
– Adres;
– Woonplaats;
– Emailadres;
– Telefoonnummer;
– Organisatienaam;
– Overige persoonsgegevens die u verstrekt in correspondentie en/of die u telefonisch verstrekt

Doeleinden van gegevensverwerkingen

Het GWIB gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:
– In contact komen met sollicitanten;
– Geïnteresseerden op de hoogte stellen van ontwikkelingen binnen het GWIB door middel van het verzenden van nieuwsbrieven;
– Stakeholders informeren over producten en diensten;
– Opslaan van (zakelijke) contactgegevens in één centraal systeem;
– Afhandeling van facturen;
– Eenmalige contactopname na het downloaden van een publicatie, zoals bijvoorbeeld een whitepaper;

Categorieën van de gegevens

Het GWIB verwerkt verschillende categorieën van persoonsgegevens. De verwerking van deze persoonsgegevens is altijd aan een doel gebonden.

CategorieDoel
NAW en contactgegevensWe verwerken NAW- en contactgegevens voor het administreren van contactmomenten met stakeholders, partner- en klantcommunicatie, het houden van imago- en klanttevredenheidsonderzoeken en voor (checks in het kader van) het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en/of bij het verhalen van schade. Voorbeelden zijn naam, adres, e-mail en telefoonnummer.
Rekeningnummers / IBANVoor facturatie administreren we rekeningnummers van klanten.

Bewaartermijnen

Het GWIB bewaart persoonsgegevens volgens de bewaartermijnen, zoals genoemd in wet- en regelgeving.

Verwerkers

Het GWIB kan een derde partij opdracht geven tot het uitvoeren van een bepaalde dienst. Heeft deze derde bij het uitvoeren van de betreffende dienst toegang tot of maakt de derde gebruik van uw persoonsgegevens? Dan is de derde partij een verwerker. Het GWIB heeft de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat we de persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden verwerken. Persoonsgegevens laat het GWIB verwerken door onder andere aannemers, IT-dienstenleveranciers en onderzoeksbureaus.

Toestemming

Het GWIB verwerkt uw persoonsgegevens alleen op basis van de grondslagen, zoals genoemd in de AVG. Verwerken we uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan heeft u altijd het recht om uw toestemming weer in te trekken.

Verstrekking aan derden niet zijnde verwerkers

Het GWIB verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden op grond van wettelijke verplichtingen of na uw toestemming. Indien u toestemming heeft gegeven voor het overdragen van uw persoonsgegevens aan derden, dan is het GWIB niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens voor eigen doelen door deze derden.

Beveiliging van uw gegevens

Met het oog op de bescherming van persoonsgegevens heeft het GWIB passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Onze infrastructuur en procedures hebben we zo ingericht dat we uw persoonsgegevens optimaal kunnen beschermen. De maatregelen sluiten aan bij de aard van de gegevens en wat er technisch mogelijk en haalbaar is. Deze beveiligingsmaatregelen staan onder toezicht van interne onafhankelijke auditors. De verwerkingen van persoonsgegevens zijn vastgelegd in een verwerkingenregister.

Toegang tot uw gegevens

Alleen medewerkers, waarvoor het voor het uitvoeren van hun functie noodzakelijk is, hebben toegang tot uw gegevens. Welke medewerkers toegang tot uw gegevens krijgen, is door autorisaties en gebruikersprofielen gedefinieerd. We evalueren periodiek de autorisaties en gebruikersprofielen en waar nodig actualiseren we deze.

Doorgifte buiten de Europese Unie

Het GWIB verwerkt uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie (EU). Laat het GWIB persoonsgegevens buiten de EU verwerken, dan vindt dit plaats volgens de regels die de EU daarvoor heeft vastgesteld. Als uitgangspunt geldt dat wij hierbij de EU Standard Contractual Clauses hanteren. Het niveau van privacybescherming is dan te vergelijken met de situatie bij gegevensverwerking binnen de EU.

Rechten van betrokkene

Volgens de AVG mag u ons vragen uw persoonsgegevens in te zien. Ook kunt u ons vragen uw gegevens te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen, bezwaar te maken tegen de verwerking of de verwerking te laten beperken. Tenslotte kunt u ons verzoeken alle persoonsgegevens, die wij van u hebben, over te dragen aan u of aan een organisatie van uw keuze. Voor zover dit binnen de wettelijke kaders mogelijk is, werken wij mee aan uw verzoek.

Contact

Indien u klachten heeft over de uitoefening van uw rechten of als u vermoedt dat uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze door het GWIB, of één van haar verwerkers, zijn verwerkt, dan kunt u daarvoor contact opnemen via info@gwib.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Komt u er met het GWIB niet uit? Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze instantie houdt toezicht op de naleving van de AVG. Her GWIB valt onder het toezicht van de AP. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u op hun website. Het GWIB probeert altijd om samen met u tot een goede oplossing te komen.

Wijzigingen privacy statement

Hoewel de hoofdlijnen onveranderd zullen blijven, kan het GWIB, in lijn met de privacywetgeving, wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. Bekijk deze dus af en toe. Dan blijft u op de hoogte van ons privacybeleid.

Scroll naar boven