Detlef Meijer benoemd tot directeur Gelders Warmte Infrabedrijf

Het Gelders Warmte Infrabedrijf (GWIB) ondersteunt Gelderse gemeenten bij het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van warmtenetten. Hiermee levert het GWIB in Gelderland een belangrijke bijdrage aan het versnellen van de transitie van aardgas naar duurzame warmte. Detlef Meijer is tot directeur van het GWIB benoemd.

Provincie Gelderland is een echte energieregio met veel aandacht voor energie-infrastructuur. Gelderland wil de warmtetransitie versnellen met meer publieke warmtenetten, zoals recentelijk in Didam en Harderwijk zijn aangelegd. Echter, de warmtetransitie gaat niet snel genoeg. Met name de ontwikkelfase is voor veel gemeenten een fase die veel geld kost en veel risico’s met zich meebrengt. Op dit moment telt Gelderland ruim 900.000 woningen. Daarvan zijn 42.000 aangesloten op warmtenetten (ca. 5%). Potentieel kunnen 340.000 woningen op warmtenetten aangesloten worden.

Om de toename van het aantal warmtenetten richting 2050 te versnellen, hebben meerdere Gelderse gemeenten aan de provincie om structurele steun gevraagd voor het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van de warmtenetten. Uit deze hulpvraag is het GWIB ontstaan, opgericht door provincie Gelderland, Oost NL (als fondsbeheerder van het Innovatie- en Energiefonds Gelderland) en Firan (dochteronderneming van Alliander). Gelderland is daarmee de eerste provincie die stappen maakt om de warmtetransitie te versnellen en wil daarmee een inspiratie zijn voor de overige provincies. Meijer: “Andere provincies kijken met belangstelling naar het Gelders model, dus ik verwacht dat de komende jaren meerdere provinciale warmte-infrabedrijven ontstaan.” 

Gedeputeerde Ans Mol: “De provincie streeft naar betaalbare, duurzame warmte voor alle Gelderlanders. Ik ben dan ook blij dat wij vanuit het Gelders Warmte Infrabedrijf onze gemeenten kunnen ondersteunen. Deze visie komt overeen met de nieuwe Warmtewet die eraan komt. Op deze manier houden we als overheid zeggenschap en betrokkenheid. Bovendien houden we ook de warmtetransitie transparant en betaalbaar voor onze inwoners.”

340.000 woningen aardgasvrij in 2050

Uit een haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat duurzame warmte voor zo’n 340.000 woningen in Gelderland een alternatief is voor aardgas. Het tempo van de omschakeling naar duurzame warmte ligt nu, met een paar honderd woningen per jaar, veel te laag. Het GWIB zorgt voor continuïteit, juist omdat het bedrijf in publieke handen is. Met het bundelen van kennis en kunde kan GWIB zo

Gelderse gemeenten ondersteunen.

Als publieke partner van de Gelderse gemeenten zal het GWIB samen met onze partners aanjager zijn van de warmtetransitie. Dit doen wij door te ondersteunen op vlakken waar de gemeenten en andere partijen zelf niet de kennis, de middelen, de capaciteit of het netwerk voor hebben. Prioriteit nummer één is voor mij om de Gelderse projecten die al lopen door de ontwikkelfase heen te loodsen naar een definitief investeringsbesluit. Tegelijkertijd willen we ook de gemeenten die nog aan het begin van de ontwikkelfase zitten, helpen met het onderzoeken van de haalbaarheid van een warmtenet. 

Wet collectieve warmtevoorziening

In de nieuwe Warmtewet, de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw), staat dat een warmtenet voor een meerderheid in publieke handen moet zijn. Dit past bij de visie van het GWIB, als volledig publieke partij. De focus van het GWIB ligt op de infrastructuur. Een gemeente is samen met het GWIB aandeelhouder in het lokale warmte-infrabedrijf van die gemeente. Daarmee is het vereiste publiek eigendom vanuit de Wcw direct geborgd. De warmtebron kan aquathermie, geothermie of andere duurzame warmte zijn. De warmteleverancier kan een energiecoöperatie van bewoners zijn of een private of publieke warmteleverancier.

Warmtetransitie

De komende jaren wordt aardgas in woningen vervangen door warmte uit andere bronnen, zoals restwarmte van de industrie of aquathermie. Gemeenten spelen een belangrijke rol in de overstap naar duurzame warmte. Een deel zal worden verwarmd via warmtenetten. De rest via duurzame gassen en/of elektrische warmtepompen. De warmtetransitie draagt bij aan het leefbaar houden van onze wereld door het terugdringen van broeikasgassen en het niet meer gebruiken van fossiele energiebronnen zoals aardgas.

Scroll naar boven